ALGEMENE VOORWAARDEN Mountain Mind Centrum voor Bewustzijn Capelle aan den IJssel

Deze algemene voorwaarden gaan in op 08-02-2016.

Voor algemene voorwaarden specifiek voor op maat gemaakte programma’s voor derden, zie onder “9. Programma’s in opdracht van derden”.

1. INSCHRIJVING

Deelnemers aan zijn ingeschreven (behoudens punt 2)

  • wanneer ze eenduidig per email en of whatsapp te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen.

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

In het geval er aan deelname aan een programma, een intake/kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat MOUNTAIN MIND vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. KOPEN VIA HET INTERNET

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. MOUNTAIN MIND is telefonisch te bereiken op 06-42586304 en per mail via welkom@mountainmind.nl.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijf- en deelnamekosten worden bij voorkeur direct per overschrijving betaald. Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. Hiervoor worden administratiekosten gerekend.

Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat MOUNTAIN MIND dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

Bij creditering zal MOUNTAIN MIND de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

5. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

05.1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.

05.2. Bij annulering later dan 14 dagen na inschrijving maar uiterlijk 4 weken voor de start van het programma wordt 100,= administratiekosten gerekend.

05.3. Bij annulering korter dan 4 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken van het programma of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

05.4. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan MOUNTAIN MIND), wordt slechts 100,= administratiekosten gerekend. Voor alle te betalen bedragen blijft de oorspronkelijke deelnemer, waar MOUNTAIN MIND de overeenkomst mee gesloten heeft, aansprakelijk.

6. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van MOUNTAIN MIND en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

7. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S, OPLEIDINGEN

MOUNTAIN MIND heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. MOUNTAIN MIND vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

8. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN

Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (17.50 per sessie). Indien MOUNTAIN MIND een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor het volgend individueel consult 17.50 korting verleend.

9. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN

Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

10. ALGEMENE OPMERKINGEN

10.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MOUNTAIN MIND.

10.2 MOUNTAIN MIND zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

10.3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

10.4 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

10.5 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van MOUNTAIN MIND. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie bij punt 11. Klachtenreglement.

11. KLACHTENREGLEMENT

MOUNTAIN MIND hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect van MOUNTAIN MIND, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

11.1 Indienen van een klacht. Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kunnen komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen. U kunt uw klacht richten aan mevrouw J.M. van der Meer.

11.2 Verloop van de klachtenprocedureDe ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.

11.2.1 Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

11.2.2 Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.

11.2.3 Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

3. Beroepsmogelijkheid

Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stellen wij voor om de hulp in te schakelen van een onafhankelijke mediator.

4. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor MOUNTAIN MIND worden door ons correct afgehandeld.

5. Bewaartermijn

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

12. COPYRIGHT EN RECHTEN

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van het MOUNTAIN MIND (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Henk de Berg/MOUNTAIN MIND en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.

Publicatie is uitsluitend toegestaan als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van MOUNTAIN MIND. Daarbij is altijd naamsvermelding en vermelding van de website  verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

13. AANSPRAKELIJKHEID

MOUNTAIN MIND wijst iedere aansprakelijkheid af voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer. Deelname aan trainingen dan wel individuele coaching is op eigen risico. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Mindfulnesstraining is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel dient eerst de behandelend arts of therapeut te worden geraadpleegd. Ook voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen is MOUNTAIN MIND niet aansprakelijk.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen MOUNTAIN MIND en anderen is Nederlands recht van toepassing. Tenzij dwingend recht zich daartegen verzet, is uitsluitend de absoluut bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit of als gevolg van overeenkomsten met MOUNTAIN MIND.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Mountain Mind Centrum voor bewustzijn te Capelle aan den IJssel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65146662. Eigenaar is de heer Henk de Berg gecertificeerd mindfulnesstrainer, NLP Coach, Reiki Master Yoga Nidra docent.

ADRESGEGEVENS:

Mountain Mind, Cebtrum voor Bewustijn Capelle aan den IJssel,

Wilhelminastraat 18

Capelle aan den IJssel.

Telefoonnummer:  06-42586304,

email: welkom@mountainmind.nl,

web:www.mountainmind.nl.

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

Henk de Berg